. . .

ZAUVIJEK OKRUNJENA

Zapisi o Gospinim jubilejima

Tristota obljetnica slavne obrane Sinja uz Gospin zagovor (1715. - 2015.)

i

Tristota obljetnica krunjenja Slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. - 2016.)


 • Nakladnik: Franjevački samostan Gospe Sinjske, Sinj
 • Za nakladnika: fra Ante Čovo
 • Glavni urednik: fra Šimun Markulin
 • Odgovorni urednik: fra Petar Klapež
 • Uredničko vijeće: fra Filip Budić, fra Perica Maslać, fra Antonio Mravak i Monika Vrgoč
 • Stručni suradnici: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, dr. sc. Ivan Botica i Anja Kovačić, dipl. graf. ing.
 • Lektura i korektura: Hrvoje Markulin, prof.
 • Oblikovanje i priprema: Nino Tocigl
 • Tisak: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb
 • Naklada: 1000 primjeraka
 • ISBN: 978-953-98170-9-9
 • CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Splitu pod brojem 181008003
 • Materijalni opis: 400 str.; 23x30 cm; ilust. u bojama.
 • Napomene: bibliografija str. 398-400; sažetci na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku.
 • Impressum i sadržaj u pdf formatu (poveznica).
 • Zahvaljujemo "Ferati" i Hit radiju za promociju, osobito gđi Tatjani Čović.

Fotomonografiju možete nabaviti u sinjskom samostanu ili naručiti poštom. Više informacija na broj 021.707.010 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Predstavljanje fotomonografije: Alkarski dvori u Sinju, 3. kolovoza 2021. u 20.00 h - link. 


 Sažetak

Fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ prikazuje dva jubilarna slavlja: tristotu obljetnicu slavne obrane Sinja uz Gospin zagovor (1715. – 2015.) i tristotu obljetnicu krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.). Na 400 stranica raspoređeno je 6 poglavlja, a središnje poglavlje kroz fotografije i natuknice obrađuje vremenski period od 3. kolovoza 2008. do 4. prosinca 2016. godine. Nakon uvodnih riječi slijedi prikaz osnovnih povijesnih podataka o franjevačkoj nazočnost u Sinju, dolasku fratara i Slike iz Rame, Sinjskom ratu, krunjenju Slike, samostanu i samostanskoj crkvi, župnoj zajednici i rađanju Svetišta Gospe Sinjske, koje je danas jedno od najvećih marijanskih svetišta u hrvatskom narodu. Čitateljima potom pozdravne riječi upućuju čelni ljudi institucija koje su stoljećima živo vezane uz milosni lik nebeske Majke, a to su: Splitsko-makarska nadbiskupija, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Franjevački samostan Gospe Sinjske, Grad Sinj i Viteško alkarsko društvo. Četvrto poglavlje tematski je podijeljeno na 3 cjeline, u kojima se prikazuju slavlja tijekom sedmogodišnje priprave za jubileje (2008. – 2014.) kao i važni događaji tijekom dviju jubilarnih godina – 2015. i 2016. godine. Dodaci donose različite popise i tablične prikaze kao i izvještaje s triju slavlja, koja su predvodili kardinal Vinko Puljić, kardinal Josip Bozanić i nadbiskup Marin Barišić. U tom dijelu nalazimo i pismo pape Franje, koji ističe: „Veoma smo obradovani ljepotom marijanske pobožnosti, koja se njeguje u Svetištu Blažene Djevice Marije u Sinju. Naime, nije nam nepoznato koliko su se Sinjani, poticani braćom franjevcima, 1715. godine žarko utjecali Bogu da njihov grad bude pošteđen od neprijateljskih navala.“. Valja istaknuti i dva popisa, koje prvi put predajemo javnosti, a to je popis gvardijana (1687. – 2020.) i popis franjevaca pokopanih u Sinju i sinjskom samostanskom okružju (1735. – 2020.).

zauvijek okrunjena smanjeno 3 4 21

Jubilarne godine 2015. i 2016. bile su proslave dviju tristotih obljetnica povijesnih događaja: obrane sinjske tvrđave pred nadmoćnom osmanlijskom vojskom (15. kolovoza 1715.) i zahvalno krunjenje Slike s likom Majke Božje (22. rujna 1716.). U središtu obaju povijesnih događaja duboko je iskustvo vjere, vjere u blizinu Majke od Milosti. Sinjski providur Zorzi Balbi to i potvrđuje u svojem izvještaju od 30. kolovoza 1715., pišući da su kršćanski branitelji Tvrđave predali Gospi svoja srca „u znak zahvalnosti za njezinu čudotvornu pomoć i zaštitu“. Kako bi ovjekovječili svoju zahvalnost, vojnici i časnici dadoše da se u Veneciji napravi zlatna kruna, kojom je već sljedeće godine splitski nadbiskup Stjepan Cupilli okrunio Sliku. Na kruni je natpis IN PERPETUUM CORONATA TRIUMPHAT – ANNO MDCCXV (Zauvijek okrunjena slavi slavlje – godine 1715.). Majka od Milosti počinje se štovati kao Čudotvorna Gospa Sinjska, a njezin kult proširio se iz srca Cetinske krajine diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz sinjsku bitku veže se i viteška igra Alka, koja je međunarodno prepoznat simbol domoljublja i čovjekoljublja. Alkari se danas rado nazivaju vitezovima Gospe Sinjske, baštinicima onih koji su uz njezinu pomoć obranili Sinj i dali da se okruni Gospina Slika.

zauvijek okrunjena smanj 3 4 2021

Uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije i na sâm dan Velike Gospe sinjsko svetište posjeti oko 150 tisuća hodočasnika. Osim u kolovozu, hodočasničke grupe, obitelji i pojedinci rado dolaze i u ostalim mjesecima kroz cijelu godinu. No, pastoral hodočasnika čini samo dio evangelizacijskog poslanja i djelovanja franjevaca iz sinjskog samostana, koji brinu i za brojčano najveću župnu zajednicu na području Splitsko-makarske nadbiskupije. Osim toga, franjevci su prepoznati kao vrsni obrazovni i kulturni djelatnici, zauzeti promotori hrvatske baštine i umjetnosti, hrabri lučonoše i mudri pastiri. Uz Božju pomoć i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske, čuvari Svetišta nastavljaju ispisivati sinjsku spomenicu, a ovu fotomonografiju predaju kao znak zahvalnosti i pobožnosti, memento istine i dragocjeni zapis o Gospinim jubilejima.


Summary

The photo-monography "Forever Crowned" depicts two jubilee celebrations: the three hundredth anniversary of the glorious defence of Sinj through Our Lady's intercession (1715-2015), and the three hundredth anniversary of the coronation of the image of the Miraculous Lady of Sinj (1716-2016). 400 pages are divided into 6 chapters. The photographs and entries of the central chapter portray the period from August 3, 2008 to December 4, 2016. Following the introduction is an outline of the main historical facts on the Franciscan presence in Sinj: the arrival of the friars and the Image from Rama; the Sinj War; the coronation of the Image; the monastery and monastery church; the parish community and the birth of the Shrine of Our Lady of Sinj, which is one of the largest Marian shrines of the Croatian people today.

Readers are then addressed by leaders of various institutions that have been strongly associated with the gracious image of the Heavenly Mother for centuries; namely, the Split-Makarska Archdiocese, the Franciscan Province of the Most Holy Redeemer, the Franciscan Monastery of Our Lady of Sinj, the City of Sinj and the Alka Knights Society.

zauvijek okrunjena sm 3 4 2021

The fourth chapter is thematically divided into 3 sections illustrating the celebrations held during the seven-year preparation for the two jubilees (2008-2014), and the significant events of the two jubilee years – 2015 and 2016. The appendices include various lists and tables, as well as accounts of the three celebrations that were led by Cardinal Vinko Puljić, Cardinal Josip Bozanić and Archbishop Marin Barišić. Here we also find a letter from Pope Francis, where he states: "We rejoice in the beauty of Marian devotion nurtured in the Shrine of the Blessed Virgin Mary in Sinj. We are particularly aware of how the people of Sinj, encouraged by Franciscan brothers, fervently petitioned God to spare their city from enemy attacks in the year 1715." It should also be noted that there are two lists being presented to the public for the first time; a list of Guardians (1687-2020) and a list of Franciscan brothers buried in Sinj and around the Sinj monastery (1735-2020).

The jubilee years of 2015 and 2016 celebrate two three hundredth anniversaries of historical events: the defence of the Sinj fortress against the superior Ottoman army (August 15, 1715) and, in thanksgiving, the coronation of the Image of the Mother of God (September 22, 1716). At the heart of both these historical events is a profound experience of faith, faith in the presence of the Mother of Grace. The Sinj providor Zorzi Balbi confirms this in his report dated August 30, 1715, writing that the Christian defenders of the Fortress gave their hearts to Our Lady "in gratitude for her miraculous help and protection." To perpetuate their gratitude, the soldiers and officers commissioned a golden crown from Venice. The crown arrived the following year and the Archbishop of Split, Stjepan Cupilli, crowned the Image of Our Lady. On the crown is the inscription IN PERPETUUM CORONATA TRIUMPHAT – ANNO MDCCXV (Triumph forever crowned – 1715). The Mother of Mercy began to be venerated as the Miraculous Lady of Sinj, and this devotion spread from the heart of the Cetina region to the whole of Croatia and Bosnia and Herzegovina. The Battle of Sinj is also associated with the knights’ game of Alka, which is internationally recognised as a symbol of patriotism and philanthropy. Today, the Alkars are fondly called the Knights of Our Lady of Sinj, heirs of those who with her help defended Sinj and crowned the image of Our Lady.

zauvijek okrunjena sm tri 9 5 21

On the feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, and the days immediately preceding, the shrine in Sinj is visited by approximately 150 thousand pilgrims. As well as in August, the shrine is frequently visited by pilgrim groups, families and individuals throughout the entire year. The pastoral care of these pilgrims forms only a part of the evangelising mission and work of the Franciscans from the Sinj monastery. They are also responsible for the largest parish in the Split-Makarska Archdiocese. The Franciscans are widely recognised as excellent workers in areas of education and culture, active promoters of Croatian heritage and the arts, brave torchbearers and wise shepherds. With the help of God and the intercession of the Miraculous Lady of Sinj, the guardians of the Shrine continue to document the Sinj memorials, and present this photo-monography as a sign of gratitude and devotion, a memento of truth and a precious record of Our Lady's anniversaries.


 

 Tiskana fotomonografija "Zauvijek okrunjena" (5/5)

U nakladi Franjevačkog samostana Gospe Sinjske tiskana je fotomonografija „Zauvijek okrunjena“, a zagrebačka Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) isporučila je 1. travnja 2021. sinjskom samostanu knjigu koja na 400 stranica bilježi slavlje dvaju sinjskih jubileja: tristotu obljetnicu slave obrane Sinja uz Gospin zagovor (1715. – 2015.) i tristotu obljetnicu krunjenja Slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.).

Ostvarenje projekta započelo je 10. prosinca 2018., tijekom susreta na kojem su sudjelovali tadašnji sinjski gvardijan fra Petar Klapež, župnik fra Perica Maslać, tadašnji samostanski ekonom fra Filip Budić i fra Šimun Markulin. Već je na tom sastanku istaknuta potreba da se u novoj knjizi – osim dvaju jubilarnih slavlja – predstave i plodovi sedmogodišnje priprave (2008. – 2014.). Osim toga, naglasak je bio stavljen i na suradnju triju institucija: Franjevačkog samostana Gospe Sinjske, Grada Sinja i Viteškog alkarskog društva; čiji je zajednički rad omogućio ostvarenje mnogobrojnih projekata, a koji su izravno bili povezani s proslavom Gospinih jubileja. Na samom početku odlučeno je da se u nakladi sinjskog samostana tiska fotomonografija, izdanje koje će oku suvremenog čitatelja biti privlačnije i zanimljivije. Tada zacrtane planove potvrdio je i samostanski kapitul, a i tadašnji provincijal fra Joško Kodžoman jasno je i više puta izrazio podršku započetom djelu.

Slijedilo je istraživanje arhivske građe i prikupljanje potrebnih materijala, kao i sama sistematizacija prikupljene građe. Samostanska i župna arhiva nije sadržavala dovoljno fotografskog materijala, a mnoge pohranjene fotografije nisu zadovoljavale suvremene grafičke kriterije. Zamolili smo za pomoć profesionalne fotografe, koji su se rado odazvali. Gotovo su svi dostavljene fotografije darovali, na čemu smo im veoma zahvalni. Osim toga, 12. svibnja 2019. uputili smo javni poziv svim Gospinim štovateljima i zamolili da sudjeluju u projektu dostavljanjem svojih fotografija. Odazvalo se svega nekoliko ljudi. Zahvalni na njihovom angažmanu, ističemo da zbog grafičkih standarda nismo uspjeli upotrijebiti ni jednu tako pristiglu fotografiju. Istaknuti nam je, dakle, pojedince, čiji profesionalni rad povijest neće zaboraviti: Zoran Alajbeg, Berislav Alebić, Ivan Alebić, Živko Bačić, Branko Čović, Ante Gašpar, fra Nedjeljko Jukić, Petar Malbaša, Roko Pavlinušić, Filip Ratković, Šime Strikoman, Ante Šimunović, Ivan Ugrin, Monika Vrgoč, Željko Zrnčić, Dražen Žanko i Ante Žižić. Njihove fotografije govore tisuću riječi, pričaju priču na svim jezicima svijeta i svakom čitatelju čine prepoznatljivim sinjsko svetište. Osim pojedinaca, treba spomenuti i institucije, čiji su predstavnici rado podijelili arhivsku građu, fotografsko blago: Turistička zajednica Grada Sinja (Monika Vrgoč), Viteško alkarsko društvo Sinj (Boris Filipović Grčić), Muzej Cetinske krajine – Sinj (Anita Librenjak) i Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja (fra Frano Doljanin, fra Ivan Udovičić i fra Stipe Buljan). Ipak, arhivska građa nije sadržavala sve potrebne fotografije pa je za taj dio bilo potrebno posebno angažirati fotografa, a spremno je djelovao Ivan Alebić. Očito da je prikupljanje i sistematizacija fotografskog materijala bio zahtjevan posao, a tijekom 18 mjeseci pregledano je gotovo 260 tisuća fotografija.

Fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ ima 6 poglavlja i kronološki obrađuje slavlja i događaje od 3. kolovoza 2008. do kraja 2016. godine. U tom vremenskom luku treba istaknuti 3 slavlja: 1) otvaranje sedmogodišnje priprave – kardinal Vinko Puljić; 2) središnje slavlje tristote obljetnice slavne obrane Sinja uz Gospin zagovor – kardinal Josip Bozanić; 3) središnje slavlje tristote obljetnice krunjenja Slike – mons. Marin Barišić. Važnost tih slavlja ponajbolje opisuje odluka Hrvatskog sabora od 20. siječnja 2009., u kojoj se ističe da je jubilarna proslava slavne obrane od „nacionalnog značenja“; kao i pismo pape Franje od 20. svibnja 2015., u kojem Vrhovni svećenik ističe da je veoma obradovan „ljepotom marijanske pobožnosti koja se njeguje u svetištu Blažene Djevice Marije u Sinju“. Opisivanje tog veoma važnog razdoblja u povijesti sinjskog samostana i župne zajednice svojim stručnim i bratskim savjetima pratili su: fra Petar Klapež, fra Ante Čovo, fra Perica Maslać, fra Filip Budić, fra Gabrijel H. Jurišić, fra Stjepan Čovo, fra Frano Doljanin, fra Pavao Vučković, fra Antonio Mravak, fra Stipe Šušnjara, fra Bože Vuleta, fra Domagoj Runje, fra Jure Župić, don Josip Dukić, don Slavko Kovačić, Ivan Balta, Ivan Botica, Igor Vidalina, Anita Librenjak i Monika Vrgoč.

Nakon što su tekstualni i fotografski materijali bili pripremljeni, pristupilo se grafičkom oblikovanju i pripremi, što je strpljivo i profesionalno uradio Nino Tocigl. U tom dijelu od pomoći su nam bili Jakov Borković, Anja Kovačić i Marina Žuljević, za čije smo profesionalne savjete veoma zahvalni. Lektor i korektor tekstova bio je Hrvoje Markulin, a pomogli su jezičnim savjetima fra Bernardin Vučić i fra Mladen Marić. Srdačno zahvaljujemo i prevoditeljima sažetaka: Christini Posavec (engleski jezik), fra Petru Milanoviću Trapi (talijanski jezik) i Danijeli Grubišić (njemački jezik). Čast da napišu pozdravne retke pripala je nadbiskupu Marinu Barišiću, exprovincijalu fra Jošku Kodžomanu, provincijalu fra Marku Mrši, exgvardijanu fra Petru Klapežu, gvardijanu fra Anti Čovi, gradonačelnici Kristini Križanac i predsjedniku VAD-a Stipi Jukiću. Njihovi tekstovi dragocjeni su doprinos boljem razumijevanju jubilarnih slavlja u viteškom Sinju. Osim toga, valja istaknuti plodnu suradnju s akademskim slikarom Ivanom Grgatom, kao i suradnju s akademicima Kažimirom Hrastom i Radoslavom Tomićem te Zoraidom Demori Staničić. Nemali je broj i drugih koji su savjetovali, pomagali, pratili, poticali…

Na kraju ćemo sabrati specifikacije fotomonografije „Zauvijek okrunjena“. Nakladnik je Franjevački samostan Gospe Sinjske, glavni urednik je fra Šimun Markulin a odgovorni fra Petar Klapež. Članovi uredničkog vijeća su: fra Filip Budić, fra Perica Maslać, fra Antonio Mravak i Monika Vrgoč. Knjiga je tiskana u nakladi od 1000 komada, a ISBN je 978-953-98170-9-9. Format je 23x30 cm, sadržaj je tiskan na papiru Garda matt 135 gr, a sve su fotografije lakirane. Knjiga, između ostaloga, ima zlatnu označnu vrpcu, ovitak i kutiju, a jubilarni karakter izdanja označava i zlatorez.

Deo Optimo Maximo zahvaljujemo za dovršeno djelo, a posvećujemo ga svim štovateljima Čudotvorne Gospe Sinjske i njezinim hodočasnicima. S ponosom čitateljima predajemo učinjeno, a nadati nam se da će fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ onima koji dolaze biti lijepo svjedočanstvo proslave jubilarnih slavlja 2015. i 2016. godine. Knjiga se može nabaviti u sinjskom samostanu ili naručiti putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ (4/5)

Radosni smo što čitateljstvu „Gospe Sinjske“ možemo objaviti da je priprema za fotomonografiju „Zauvijek okrunjena“ predana u zagrebačku Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD), gdje bi s tiskom trebali biti gotovi do kraja 2020. godine. Tim povodom kratko ćemo se osvrnuti na do sada učinjeno, imajući na umu da smo već dva puta u glasilu Svetišta i Župe Gospe Sinjske pisali na temu navedene fotomonografije. Stoga, upućujemo zainteresirane da u svrhu cjelovitijeg pregleda konzultiraju već objavljene tekstove.

Prvi tekst objavljen je uoči Velike Gospe 2019., a opisuje rađanje ideje i prve korake ka realizaciji projekta, koji na 400 stranica kroz fotografije i tekst bilježi slavlje dvaju sinjskih jubileja: tristotu obljetnicu slave obrane Sinja uz Gospin zagovor (1715. – 2015.) i tristotu obljetnicu krunjenja Slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.). Ideja je uokvirena 10. prosinca 2018., tijekom susreta na kojem su sudjelovali tadašnji sinjski gvardijan fra Petar Klapež, župnik fra Perica Maslać, tadašnji samostanski ekonom fra Filip Budić i fra Šimun Markulin. Već je na tom sastanku istaknuta potreba da se u novoj knjizi – osim dvaju jubilarnih slavlja – predstave i plodovi sedmogodišnje priprave (2008. – 2014.). Osim toga, naglasak je bio stavljen i na suradnju triju institucija: Franjevačkog samostana Gospe Sinjske, Grada Sinja i Viteškog alkarskog društva; čiji je zajednički rad omogućio ostvarenje mnogobrojnih projekata, a koji su izravno bili povezani s proslavom Gospinih jubileja. Na samom početku odlučeno je da se u nakladi sinjskog samostana tiska fotomonografija, izdanje koje će oku suvremenog čitatelja biti privlačnije i zanimljivije. Tada zacrtane planove potvrdio je i samostanski kapitul, a i tadašnji provincijal fra Joško Kodžoman jasno je i više puta izrazio podršku započetom djelu. Slijedilo je istraživanje arhivske građe i prikupljanje potrebnih materijala, kao i sama sistematizacija prikupljene građe. Samostanska i župna arhiva nije sadržavala dovoljno fotografskog materijala, a mnoge pohranjene fotografije nisu zadovoljavale suvremene grafičke kriterije. Kako je i bilo predviđeno, pomoć smo u tom dijelu zamolili kod profesionalnih fotografa, koji su se rado odazvali. Gotovo su svi dostavljene fotografije darovali, na čemu smo im veoma zahvalni. Osim toga, dana 12. svibnja 2019. uputili smo javni poziv svim Gospinim štovateljima i zamolili da sudjeluju u projektu dostavljanjem svojih fotografija. Odazvalo se svega nekoliko ljudi. Zahvalni smo tim ljudima na angažmanu, no valja reći da zbog grafičkih standarda nismo uspjeli upotrijebiti ni jednu tako pristiglu fotografiju. Istaknuti nam je, dakle, pojedince, čiji profesionalni rad povijest neće zaboraviti: Zoran Alajbeg, Berislav Alebić, Ivan Alebić, Živko Bačić, Branko Čović, Ante Gašpar, fra Nedjeljko Jukić, Petar Malbaša, Roko Pavlinušić, Filip Ratković, Šime Strikoman, Ante Šimunović, Ivan Ugrin, Monika Vrgoč, Željko Zrnčić, Dražen Žanko i Ante Žižić. Njihove fotografije govore tisuću riječi, pričaju priču na svim jezicima svijeta i svakom čitatelju čine prepoznatljivim sinjsko svetište. Osim pojedinaca, treba spomenuti i institucije, čiji su predstavnici rado podijelili arhivsku građu, fotografsko blago: Turistička zajednica Grada Sinja (Monika Vrgoč), Viteško alkarsko društvo Sinj (Boris Filipović Grčić), Muzej Cetinske krajine – Sinj (Anita Librenjak) i Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja (fra Frano Doljanin, fra Ivan Udovičić i fra Stipe Buljan). Ipak, arhivska građa nije sadržavala sve potrebne fotografije pa je za taj dio bilo potrebno posebno angažirati fotografa, a spremno je djelovao Ivan Alebić. Očito da je prikupljanje i sistematizacija fotografskog materijala bio zahtjevan posao, a tijekom 18 mjeseci pregledano je gotovo 260 tisuća fotografija.

U drugom tekstu (Velika Gospa 2020.) čitatelje smo detaljnije upoznali sa sadržajem fotomonografije, koja ima 6 poglavlja i koja kronološki obrađuje slavlja i događaje od 3. kolovoza 2008. do kraja 2016. godine. U tom vremenskom luku treba istaknuti 3 slavlja: 1) otvaranje sedmogodišnje priprave (kardinal Vinko Puljić); 2) središnje slavlje tristote obljetnice slavne obrane Sinja uz Gospin zagovor (kardinal Josip Bozanić); 3) središnje slavlje tristote obljetnice krunjenja Slike (mons. Marin Barišić). Važnost tih slavlja ponajbolje opisuje odluka Hrvatskog sabora od 20. siječnja 2009., u kojoj se ističe da je jubilarna proslava slavne obrane od „nacionalnog značenja“; kao i pismo pape Franje od 20. svibnja 2015., u kojem Vrhovni svećenik ističe da je veoma obradovan „ljepotom marijanske pobožnosti koja se njeguje u svetištu Blažene Djevice Marije u Sinju“. Opisivanje tog veoma važnog razdoblja u povijesti sinjskog samostana i župne zajednice svojim stručnim i bratskim savjetima pratili su: fra Petar Klapež, fra Ante Čovo, fra Perica Maslać, fra Filip Budić, fra Gabrijel H. Jurišić, fra Stjepan Čovo, fra Frano Doljanin, fra Pavao Vučković, fra Antonio Mravak, fra Stipe Šušnjara, fra Bože Vuleta, fra Domagoj Runje, fra Jure Župić, don Josip Dukić, don Slavko Kovačić, Ivan Balta, Ivan Botica, Igor Vidalina, Anita Librenjak i Monika Vrgoč. Nakon što su tekstualni i fotografski materijali bili pripremljeni, pristupilo se grafičkom oblikovanju i pripremi, što je strpljivo i profesionalno uradio Nino Tocigl. U tom dijelu od pomoći su nam bili Jakov Borković, Anja Kovačić i Marina Žuljević, za čije smo profesionalne savjete veoma zahvalni. Lektor i korektor tekstova bio je Hrvoje Markulin, a pomogli su jezičnim savjetima fra Bernardin Vučić i fra Mladen Marić. Srdačno zahvaljujemo i prevoditeljima sažetaka: Christini Posavec (engleski jezik), fra Petru Milanoviću Trapi (talijanski jezik) i Danijeli Grubišić (njemački jezik). Čast da napišu pozdravne retke pripala je nadbiskupu Marinu Barišiću, exprovincijalu fra Jošku Kodžomanu, provincijalu fra Marku Mrši, exgvardijanu fra Petru Klapežu, gvardijanu fra Anti Čovi, gradonačelnici Kristini Križanac i predsjedniku VAD-a Stipi Jukiću. Njihovi tekstovi dragocjeni su doprinos boljem razumijevanju jubilarnih slavlja u viteškom Sinju. Osim toga, valja istaknuti plodnu suradnju s akademskim slikarom Ivanom Grgatom, kao i suradnju s akademicima Kažimirom Hrastom i Radoslavom Tomićem te Zoraidom Demori Staničić. Nemali je broj i drugih koji su savjetovali, pomagali, pratili, poticali…

zauvijek okrunjena sm dva 9 5 21

Cijenjeno čitateljstvo dopustit će da na kraju saberemo opće specifikacije fotomonografije „Zauvijek okrunjena“. Nakladnik je Franjevački samostan Gospe Sinjske, glavni urednik je fra Šimun Markulin a odgovorni fra Petar Klapež. Članovi uredničkog vijeća su: fra Filip Budić, fra Perica Maslać, fra Antonio Mravak i Monika Vrgoč. Knjiga je tiskana u nakladi od 1000 komada, a ISBN je 978-953-98170-9-9. Format je 23x30 cm, sadržaj je tiskan na papiru garda matt 135 gr, a sve su fotografije lakirane. Knjiga, između ostaloga, ima zlatnu označnu vrpcu, ovitak i kutiju, a zlatorez označava da je izdanje jubilarnog karaktera.

Deo Optimo Maximo zahvaljujemo za dovršeno djelo, a posvećujemo ga svim štovateljima Čudotvorne Gospe Sinjske i njezinim hodočasnicima. S ponosom čitateljima predajemo učinjeno, a nadati nam se da će fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ onima koji dolaze biti lijepo svjedočanstvo proslave jubilarnih slavlja 2015. i 2016. godine.

Gospa Sinjska, Božić 2020.


Fotomonografiju možete nabaviti u sinjskom samostanu ili naručiti poštom. Više informacija na broj 021.707.010 ili na e-mail – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 Fotomonografija „Zauvijek okrunjena“ uskoro u tisku (3/5)

Prošle smo godine izvijestili cijenjeno čitateljstvo da je u pripremi fotomonografija „Zauvijek okrunjena“, koja će obrađivati dva jubilarna slavlja: tristotu obljetnicu slavne obrane Sinja uz Gospin zagovor (1715. – 2015.) i tristotu obljetnicu krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.). Koristimo prigodu da i u ovom broju glasila „Gospa Sinjska“ širu javnost obavijestimo da će navedena fotomonografija uskoro biti tiskana i predstavljena Gospinim štovateljima. Fotomonografija ima 400 stranica, a podijeljena je na šest poglavlja. U četvrtom poglavlju, koje je središnje i opsegom najveće, predstavljeni su zapisi o Gospinim jubilejima. U tom poglavlju kronološki se izlažu slavlja od 3. kolovoza 2008. do kraja 2016. godine. Prvi datum vezan je uz otvaranje sedmogodišnje priprave za jubilarno slavlje 2015. godine, što je ostvareno nizom značajnih projekata na razini samostanske i župne zajednice, Viteškog alkarskog društva i Grada Sinja. Smatrali smo potrebnim prikazati mnogobrojna slavlja i projekte tijekom sedmogodišnje priprave (2008. – 2014.), kako bismo što potpunije prikazali veličinu i značenje jubilarne 2015. godine. U srcu fotomonografije jest središnje slavlje tristote obljetnice slavne obrane Sinja, kojim je 15. kolovoza 2015. predsjedao kardinal Josip Bozanić, posebni izaslanik pape Franje. Nedugo nakon toga otvoreno je slavlje drugog jubileja u čast Gospe – tristota obljetnica krunjenja, što je također svečano obilježeno mnogim slavljima i raznim projektima. Središnja proslava bila je 25. rujna 2016., a slavlje je tog dana u živom duhovnom središtu Splitsko-makarske nadbiskupije predvodio nadbiskup Marin Barišić. S godinom 2016. završava i prikaz dvaju jubilarnih slavlja u Svetištu Gospe Sinjske.

zauvijek okrunjena sm 9 5 21

Pristoji zahvaliti svim ljudima koji surađuju u uređivanju fotomonografije, posebno onima koji svojim stručnim i bratskim savjetima prate projekt od početka 2019. godine, kada smo i započeli rad. Osobiti izrazi zahvalnosti idu fotografima, koji su rado darovali svoje materijale i čiji profesionalni rad povijest neće zaboraviti. Neka bude zapisano da je tijekom 18 mjeseci pregledano gotovo 250 tisuća fotografija, a paralelno je pregledavana i ostala arhiva koja se odnosi na razdoblje od početka 2008. do kraja 2016. godine. Opsežni posao zahtijevao je suradnju različitih institucija i ljudi, djelatnosti i zanimanja, ali nas je sve ujedinila ljubav prema Majci Božjoj – Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, čiji je lik poznat diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa i šire. Njoj i ide najveća zahvalnost za djelo koje ćemo uskoro predati javnosti, moleći je i ovom prigodom da mnogostrukim zagovorom prati svoje štovatelje, hodočasnike i sve članove naroda Božjega.

Gospa Sinjska, Velika Gospa 2020.


U pripremi fotomonografija o jubilarnim slavljima u Sinju (2/5)

Jubilarna slavlja osobita su radost za Katoličku crkvu – bilo na univerzalnoj razini, bilo na biskupijskoj razini. Sinj, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja i Splitsko-makarska nadbiskupija dvije su godine zaredom slavili jubileje, slavlja čija je važnost prepoznata i izvan mjesne Crkve – 2015. god. proslavili smo tristotu obljetnicu slavne obrane pod Sinjem uz Gospin zagovor, a 2016. god. tristotu obljetnicu krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske. Te dvije godine ostat će zlatnim slovima zabilježene u zapisima franjevačkog samostana i sinjskog grada, koji se ponose svojom nebeskom Zaštitnicom i viteškom igrom Alkom.

Spomen na Gospine jubileje u svojim analima baštinit će i mnoge biskupije i redovničke zajednice, društvene i kulturne ustanove, općinske, županijske i državne institucije; jer su oči katolika u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tijekom tih dviju godina bile uprte u milosni lik Majke, koju pobožni narod Sinja i Cetinske krajine već 3 stoljeća časti imenom Čudotvorna Gospa Sinjska. Stotine tisuća ljudi kročile su kroz Svetište, a još ih je više pratilo do- gađanja i slavlja putem sredstava društvenog priopćavanja. Mogli bismo reći da je Sinj tijekom kolovoza 2015-te i rujna 2016-te bio duhovno središte cijele nam Domovine; iz viteškog grada razlijevala se rijeka milosti u srcima ljudi – rijeka koja je gasila žeđ za Isusom Kristom i Blaženom Djevicom Marijom. Nebrojena su iskustva i dojmovi, koji će u većini slučajeva ostati poznata samo dubini ljudskog srca. Ipak, moguće je i treba na najbolji mogući način zabilježiti i sljedećim generacijama predati tijek slavljâ i događanjâ, koja nazivamo jubilarnim. Činilo nam se da je za takav pothvat najprikladnija monografija u nakladi franjevačkog samostana.

Samostanskoj upravi bilo je veoma važno da se s potrebnim odmakom od nekoliko godina objektivno i razborito pristupi izradi monografije, koja će obraditi dva sinjska jubileja. Fra Petar Klapež, tadašnji sinjski gvardijan i upravitelj Svetišta Gospe Sinjske, ponudio mi je početkom 2019. god. da budem glavni urednik, što sam nakon potrebnog promišljanja i prihvatio. Od početka je projekt podržao i sinjski župnik fra Perica Maslać, kao i tadašnji samostanski ekonom fra Filip Budić. Nekoliko mjeseci od prvih razgovora projekt će podržati i samostanski kapitul, kao i fra Joško Kodžoman, tadašnji provincijal Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Valjalo je dati nacrt sadržaja i krenuti s prikupljanjem potrebnih materijala. To je podrazumijevalo sustavno pregledavanje arhivske građe, a jasno je da je za našu temu najvažniji bio samostanski i župni arhiv. Monografija nosi naziv „Zauvijek okrunjena. Zapisi o Gospinim jubilejima“. Općenito govoreći, bit će podijeljena u 6 tematskih područja: uvod, povijesni hod, pozdravne riječi, zapisi o Gospinim jubilejima, dodaci i sažeci. Predviđeno je da ima 400 stranica, a bit će tiskana u nakladi od 1000 komada s pripadajućom kutijom. Glavni dio jesu zapisi o Gospinim jubilejima, koji će kroz fotografije kronološki opisati sedam godina priprave (2008. – 2014.) i dvije jubilarne godine (2015. i 2016.). Dakle, naglasak će biti stavljen na fotografske materijale. Do sada sam konzultirao nekoliko sinjskih fotografa, koji su rado pristali na suradnju i na čemu im od srca zahvaljujem. Također, dosta materijala posjeduje samostanski odnosno župni arhiv. Pozvali smo i sve Gospine štovatelje da dostave fotografije koje bi nam mogle biti od koristi. To činim i ovim putem, moleći sve čitatelje da nam se jave i da svojim fotografijama sudjeluju u izradi nove monografije. Veliki dio posla je učinjen, ali nam preostaje još nekoliko mjeseci strpljivog i marljivog rada. Nakon tiskanja predviđena je prezentacija, o kojoj će zainteresirana javnost biti na vrijeme obaviještena.

Vjerujem da ćemo imati lijepo uređenu monografiju, koja će biti trajni spomen na dva jubilarna slavlja u Svetištu Gospe Sinjske, koje stoljećima živi marijansku duhovnost, što je naglasio i papa Franjo u svojem pismu: „Dok umom i mislima hrlimo k ljubljenomu hrvatskome narodu, veoma smo obradovani ljepotama marijanske pobožnosti koja se njeguje u svetištu Blažene Djevice Marije u Sinju“. Upravo našoj nebeskoj Majci i povjeravamo sva naša nastojanja, želeći da i monografija „Zauvijek okrunjena“ bude još jedan biser kojim franjevci i pobožni štovatelji ukrašavaju poznati Gospin lik, na ponos hrvatskome rodu i cijeloj Crkvi.

Gospa Sinjska, Velika Gospa 2019.


 Poziv štovateljima za dostavu fotografija (1/5)

Dragi štovatelji Čudotvorne Gospe Sinjske, u tijeku je rad na fotomonografiji „Zauvijek okrunjena. Zapisi o Gospinim jubilejima“, koja će obrađivati tristotu obljetnicu obrane pod Sinjem uz Gospin zagovor (1715. – 2015.) i tristotu obljetnicu krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske (1716. – 2016.). U fazi smo prikupljanja građe.

Ovim putem vas pozivamo da i vi sudjelujete u ostvarenju fotomonografije i ljubazno molimo da nam dostavite fotografije slavljâ i događanjâ povezanih sa Svetištem Gospe Sinjske, za period od polovice 2008. do kraja 2016. god. Želimo obuhvatiti i sedmogodišnju pripravu za Gospine jubileje (2008. – 2014.), s obzirom na to da je sinjsko slavlje bilo od „nacionalnog značenja“, što je svojom odlukom od 20. siječnja 2009. potvrdio Hrvatski sabor.

Na taj način možete doprinijeti ostvarenju povijesnog zapisa, kojeg s ponosom predajemo sljedećim generacijama. Srdačno zahvaljujemo na vašoj spremnosti da nam ustupite kvalitetne fotografije. Vaše materijale možete nam dostaviti putem e-maila (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili osobno gvardijanu ili župniku.

Fra Šimun Markulin, glavni urednik

U Sinju 12. svibnja 2019.